แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต มก.

1. ชั้นปี
2. คณะ
3. เพศ ชาย      หญิง
4. สถานที่ใช้งาน ม.เกษตร   ห้อง ชั้น อาคาร
อื่น ๆ
รายการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก
1. กระบวนการ/ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน
1.1 การล็อกอินเข้าใช้งานระบบมีความสะดวกรวดเร็ว
1.2 มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เมื่อเรียกใช้งานแถบเครื่องมือและเมนูต่าง ๆ
1.3 ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ
1.4 สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย
1.5 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจต่าง ๆ
1.6 ความเหมาะสมในการทำงานของระบบโดยรวม
2. คุณภาพการให้บริการ
2.1 ความถูกต้องของการคำนวณผลลัพธ์ สมบูรณ์ ครบถ้วน
2.2 ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานระบบ
2.3 มีความถูกต้องในการบันทึก แก้ไขหรือยกเลิก
2.4 แสดงความผิดพลาดได้อย่างชัดเจนเพื่อให้สะดวกต่อการแก้ไข
2.5 มีระบบการป้องกันความผิดพลาดจากผู้ใช้
2.6 ความสะดวกรวดเร็วของการใช้งานระบบโดยรวม
3. ข้อเสนอแนะ

พิมพ์ได้ 300 ตัวอักษร