Registration Report
 
 หลักสูตรปริญญาตรี
 หลักสูตรปริญญาโท
 เพิ่มข้อมูลหลักสูตร
 รายงาน
        จำนวนหลักสูตร/จำนวนนิสิต
        จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2554
        จำนวนหลักสูตรที่เปิดใหม่
        จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
 
        จำนวนหลักสูตรทั้งหมด ปีการศึกษา 2552 - 2554
        จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2552 - 2554
        หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2554
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
 การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานและเข้าถึงข้อมูล
        สิทธิ์การใช้งานระบบ
        รายชื่อผู้ใช้งานและสิทธิ์
 


รายงานข้อมูลหลักสูตร/จำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชาและระดับการศึกษา

คณะ/หรือหน่วยงานเทียบเท่า ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา
คณะเกษตร 2,085
คณะเกษตร 2,085
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 216
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 216
คณะบริหารธุรกิจ 3,587
คณะบริหารธุรกิจ 3,587
คณะประมง 1,242
คณะประมง 1,242
คณะมนุษยศาสตร์ 2,642
คณะมนุษยศาสตร์ 2,642
คณะวนศาสตร์ 1,588
คณะวนศาสตร์ 1,588
คณะวิทยาศาสตร์ 2,960
คณะวิทยาศาสตร์ 2,960
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7,244
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7,244
คณะศึกษาศาสตร์ 2,144
คณะศึกษาศาสตร์ 2,144
คณะเศรษฐศาสตร์ 3,700
คณะเศรษฐศาสตร์ 3,700
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 498
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 498
คณะสังคมศาสตร์ 4,171
คณะสังคมศาสตร์ 4,171
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 465
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 465
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2,696
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2,696
บัณฑิตวิทยาลัย 374
บัณฑิตวิทยาลัย 374
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 154
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 154
คณะเกษตร กำแพงแสน 2,212
คณะเกษตร กำแพงแสน 2,212
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 340
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 340
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 2,126
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 2,126
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2,428
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2,428
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1,146
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1,146
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 225
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 225
บัณฑิตวิทยาลัย 122
บัณฑิตวิทยาลัย 122
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1,625
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1,625
คณะวิทยาการจัดการ 5,220
คณะวิทยาการจัดการ 5,220
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1,975
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1,975
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 359
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 677
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 677
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 504
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 504
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 1,630
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 1,630
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1,300
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1,300
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 516
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 516