Registration Report
 
 หลักสูตรปริญญาตรี
 หลักสูตรปริญญาโท
 เพิ่มข้อมูลหลักสูตร
 รายงาน
        จำนวนหลักสูตร/จำนวนนิสิต
        จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2554
        จำนวนหลักสูตรที่เปิดใหม่
        จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
 
        จำนวนหลักสูตรทั้งหมด ปีการศึกษา 2552 - 2554
        จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2552 - 2554
        หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2554
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
 การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานและเข้าถึงข้อมูล
        สิทธิ์การใช้งานระบบ
        รายชื่อผู้ใช้งานและสิทธิ์
 


รายงานข้อมูลหลักสูตร/จำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชาและระดับการศึกษา

คณะ/หรือหน่วยงานเทียบเท่า ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา
คณะเกษตร 2,085
คณะเกษตร 2,085
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 216
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 216
คณะบริหารธุรกิจ 3,587
คณะบริหารธุรกิจ 3,587
คณะประมง 1,242