จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  บางเขน18,51710,24728,7642,8123,7556,5671,0472171,26436,595
  สกลนคร6,5133996,91213526161---7,073
  สถาบันสมทบ6371638------638
  กำแพงแสน 8,9154,38213,297599316301993223114,158
  สุพรรณบุรี145-1451-1---146
  ศรีราชา9,0904,25413,344147166313---13,657
รวมทั้งหมด43,81719,28363,1003,6943,9787,6721,2462491,49572,267