จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  บางเขน18,56710,22928,7962,8693,7236,5921,0662051,27136,659
  สกลนคร6,5894036,99213919158---7,150
  สถาบันสมทบ6351636------636
  กำแพงแสน 8,9754,43613,411551706211993523414,266
  สุพรรณบุรี147-1471-1---148
  ศรีราชา9,1354,26513,400149174323---13,723
รวมทั้งหมด44,04819,33463,3823,7093,9867,6951,2652401,50572,582