จำนวนนิสิตยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ที่ วิทยาเขต คณะ จำนวน
1 บางเขน เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 15
2 บางเขน เกษตร 277
3 บางเขน ประมง 170
4 บางเขน วนศาสตร์ 236
5 บางเขน วิทยาศาสตร์ 540
6 บางเขน วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 112
7 บางเขน วิศวกรรมศาสตร์ 817
8 บางเขน ศึกษาศาสตร์ 189
9 บางเขน เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 58
10 บางเขน เศรษฐศาสตร์ 605
11 บางเขน สังคมศาสตร์ 820
12 บางเขน อุตสาหกรรมเกษตร 435
13 บางเขน มนุษยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 19
14 บางเขน มนุษยศาสตร์ 547
15 บางเขน บริหารธุรกิจ 545
16 บางเขน เทคนิคการสัตวแพทย์ 48
17 บางเขน สถาปัตยกรรมศาสตร์ 62
18 บางเขน สิ่งแวดล้อม 37
19 สกลนคร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 30
20 สกลนคร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1
21 สถาบันสมทบ วิทยาลัยการชลประทาน 69
22 กำแพงแสน เกษตร กำแพงแสน 353
23 กำแพงแสน ประมง 66
24 กำแพงแสน วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 381
25 กำแพงแสน ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 213
26 กำแพงแสน สัตวแพทยศาสตร์ 110
27 กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1161
28 กำแพงแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 92
รวม 8,008