ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5914300240   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาวจิราภา พลลุน   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Jirapa PONLUN 
 สาขาวิชาเอก :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   วนผลิตภัณฑ์   คณะ :   วนศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  C3004  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ  วันอนุมัติแต่งตั้ง  13-10-2016  
 กรรมการร่วม  C3002  อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   อิทธิพลของชนิดไม้สนบนพื้นที่สูงและวิธีกรีดยางต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของยางสนในประเทศไทย 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   The Effect of Highland Pine Species and Chemical Properties of Oleoresin in Thailand 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   20/07/2560 
 บทคัดย่อ :     

Kasetsart University Office of Computer Services