ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5814401770   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นายพงศ์ศิริ บริจินดากุล   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Mr. Pongsiri BORIJINDAKUL 
 สาขาวิชาเอก :   มาตรวิทยา (XD15)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   ฟิสิกส์   คณะ :   วิทยาศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  D8001  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพฤทธิ์ จินันทุยา  วันอนุมัติแต่งตั้ง  02-08-2016  
 กรรมการร่วม  XD655  รองศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :    
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Softness Measurement and Application to Haptic System for Soft Sample 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   04/05/2559 
 บทคัดย่อ :     

Kasetsart University Office of Computer Services