ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5814100559   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาวอังคณา ทุนสันเทียะ   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Aungkana THOONSANTHIA 
 สาขาวิชาเอก :   โรคพืช (XA06)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   โรคพืช   คณะ :   เกษตร 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  A3040  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา ชิณศรี  วันอนุมัติแต่งตั้ง  05-07-2016  
 กรรมการร่วม  A3037  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง      
 กรรมการร่วม  A3041  อาจารย์ สุพจน์ กาเซ็ม      
 กรรมการร่วม  A3043  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นุช สาสนรักกิจ      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   ความหลากหลายทางด้านชีวโมเลกุลและความสามารถในการเข้าทำลายไม้ดอกไม้ประดับ (Aglaonema และ Philodendron) ของไส้เดือนฝอย Radopholus sp. ในประเทศไทย 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Molecular Diversity and Infection Ability of Radopholus sp. on Different Varieties of Ornamental Plants (Aglaonema, Philodendron) 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   12/07/2559 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   29/01/2561 

Kasetsart University Office of Computer Services