ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5814100451   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นายธีรวุฒิ เอกัคคตาจิต   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Mr. Teeravut AGAKKATAJIT 
 สาขาวิชาเอก :   โรคพืช (XA06)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   โรคพืช   คณะ :   เกษตร 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  A3041  อาจารย์ สุพจน์ กาเซ็ม  วันอนุมัติแต่งตั้ง  19-09-2016  
 กรรมการร่วม  A3046  อาจารย์ ติยากร ฉัตรนภารัตน์      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์แบบผสมหลายสายพันธุ์สำหรับการควบคุมโรคใบขีดแบคทีเรีย (Acidovorax avenae subsp. avenae) ของข้าวโพดหวาน 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Mixed Strain Formulation Development of Antagonistic Bacteria for Controlling Bacterial Leaf Streak Disease (Acidovorax avenae subsp. avenae) of Sweet Corn 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   06/06/2560 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   04/10/2560 

Kasetsart University Office of Computer Services