ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5714350421   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นายยุทธ กุณา   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Mr. Yut KUNA 
 สาขาวิชาเอก :   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   วนศาสตร์   คณะ :   วนศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  C6005  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมนิมิตร พุกงาม  วันอนุมัติแต่งตั้ง  16-09-2015  
 กรรมการร่วม  C5012  อาจารย์ ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสมบัติบางประการของดินและน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Impact of Landuse Change to Some Soil and Water Properties in Huai Mae Thor Sub-watershed, Tak Province 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   19/08/2559 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   13/02/2559 

Kasetsart University Office of Computer Services