ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5714300726   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาววารุณี กันทากาศ   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Warunee KUNTAKAT 
 สาขาวิชาเอก :   อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   อนุรักษวิทยา   คณะ :   วนศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   จบการศึกษา (18/09/2560)       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  C6001  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงสรรค์ ภูมิสถาน  วันอนุมัติแต่งตั้ง  17-09-2014  
 กรรมการร่วม  C2025  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์      
 กรรมการร่วม  C5012  อาจารย์ ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Mobile Application for Nature Interpretation at Wang Nam Khiao Forestry Research and Student Training Station, Nakhon Ratchasima Province 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   20/01/2559 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   25/05/2559 
 วันที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย :   26/04/2560 
 วันที่ผลการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ผลสอบโมฆะภายในวันที่่ :   24/08/2560 

แผนการเรียน
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา   ประเภทวิชา   หน่วยกิต   การลงทะเบียน 
 01308597  Seminar  สัมมนา  2  GC 
 01308511  Principles of Recreation and Nature Tourism  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01308531  Protected Area Management  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01308512  Human Dimension in Park and Recreation Area Management  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01308513  Ecology of Recreation Resources  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01308591  Research Techniques in Parks, Recreation, and Tourism  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01308535  Tourism Management  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01308522  Recreation Impacts  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01308523  Nature Interpretation Project Planning  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01308599  Thesis  วิทยานิพนธ์  12  GC 
 355501  English Required by Graduate School  วิชาเงื่อนไข  3  GA 
 01422511  Statistical Methods  นอกหลักสูตร/อื่นๆ  3  GC 
    รวม   44   หน่วยกิต 

Kasetsart University Office of Computer Services