ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5714300688   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาวปัทมา แสงวิศิษฎ์ภิรมย์   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Pattama SANGVISITPIROM 
 สาขาวิชาเอก :   วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   วิศวกรรมป่าไม้   คณะ :   วนศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  C5011  อาจารย์ ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล  วันอนุมัติแต่งตั้ง  15-06-2015  
 กรรมการร่วม  C5010  อาจารย์ นพรัตน์ คัคคุริวาระ      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกยูคาลิปตัส 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Design and Development of Eucalyptus Planter 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   19/02/2559 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   10/04/2560 

Kasetsart University Office of Computer Services