ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5714300416   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาวสุภาลัย ลาวรรณ์   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Supalai LAWAN 
 สาขาวิชาเอก :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   วนผลิตภัณฑ์   คณะ :   วนศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  C3013  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทือง พุฒซ้อน  วันอนุมัติแต่งตั้ง  02-03-2016  
 กรรมการร่วม  XQ022  อาจารย์ ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :    
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Dissolving Pulp Production from Biomass Cane Bagasse 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   28/07/2559 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   10/03/2560 

Kasetsart University Office of Computer Services