ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5714300408   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาวดาริกา ผิวฝ้าย   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Darika PHEWFAI 
 สาขาวิชาเอก :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   วนผลิตภัณฑ์   คณะ :   วนศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  C3002  อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์  วันอนุมัติแต่งตั้ง  29-07-2016  
 กรรมการร่วม  C3004  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ      
 กรรมการร่วม  C3016  รองศาสตราจารย์ ทรงกลด จารุสมบัติ      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   คุณสมบัติเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษไม้ยางพาราที่ผ่านกระบวนการทอรีแฟคชั่น 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Properties of Torrefaction Wood Pellet from Rubberwood Resisdues 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   29/07/2559 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   18/12/2560 

Kasetsart University Office of Computer Services