ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5714101057   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาวธาณิกานต์ เนียมแตง   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Thanikan NIAMTAENG 
 สาขาวิชาเอก :   โรคพืช (XA06)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   โรคพืช   คณะ :   เกษตร 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  A3046  อาจารย์ ติยากร ฉัตรนภารัตน์  วันอนุมัติแต่งตั้ง  05-07-2016  
 กรรมการร่วม  A3041  อาจารย์ สุพจน์ กาเซ็ม      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   การคัดเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการครอบครองผิวใบพืชเพื่อควบคุมโรคขอบใบทองคะน้า 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Screening and Increasing the Colonization Capacity of Bacterial Antagonists on the Phyllosphere for Control Black Rot Disease of Chinese Kale 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   09/07/2559 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   23/02/2560 

แผนการเรียน
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา   ประเภทวิชา   หน่วยกิต   การลงทะเบียน 
 01008597  Seminar  สัมมนา  2  GC 
 01008591  Research Methods in Plant Pathology  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01008512  Analyzing Phytopathogenic-Bacterial Researches  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01008561  Advanced Plant Pathology I  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01008573  Biological Control of Plant Pathogens  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01008574  Plant Disease Epidemiology  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01008576  Plant Disease Biosecurity  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01008511  Advanced Bacterial Diseases of Plants  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01008598  Special Problems  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01008562  Ecology of Plant Pathogens  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01008599  Thesis  วิทยานิพนธ์  12  GC 
 01008371  Principles of Plant Disease Control  วิชาเงื่อนไข  3  UC 
 355501  English Required by Graduate School  วิชาเงื่อนไข  3  GA 
 008468  Plant Pathogens  วิชาเงื่อนไข  3  UC 
 008481  Diagnosis of Plant Diseases  วิชาเงื่อนไข  3  UC 
 01008583  Post-harvest Plant Health and Quarantine  นอกหลักสูตร/อื่นๆ  3  GA 
    รวม   56   หน่วยกิต 

Kasetsart University Office of Computer Services