ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5614350284   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาวรพีพร ใบยา   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Rapeeporn BAIYA 
 สาขาวิชาเอก :   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   วนศาสตร์   คณะ :   วนศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  C5008  อาจารย์ ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์  วันอนุมัติแต่งตั้ง  15-09-2014  
 กรรมการร่วม  C5012  อาจารย์ ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   การประเมินความเสี่ยงทางยศาสตร์ของคนงานในศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธี RULA และ REBA 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Ergonomics Risk Assessment of Workers in Nakhon Ratchasima Forest Nursery Center, Nakhon Ratchasima Province by RULA and REBA 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   31/08/2558 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   14/02/2558 

Kasetsart University Office of Computer Services