ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5614300473   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาวอรุณลักษณ์ นิยม   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Aroonlak NIYOM 
 สาขาวิชาเอก :   วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   วิศวกรรมป่าไม้   คณะ :   วนศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   จบการศึกษา (16/06/2560)       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  C5008  อาจารย์ ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์  วันอนุมัติแต่งตั้ง  25-11-2014  
 กรรมการร่วม  C5012  อาจารย์ ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของคนงานทำไม้สักด้วยเทคนิค REBA และ AI ในสวนป่าทองผาภูมิ และสวนป่าไทรโยค 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Ergonomics Risk Assessment of Teak Harvesters by REBA and AI Techniques in Thongphapoom and Saiyok 1 Plantations, Kanchanaburi Province 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :   0996.59 
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   20/01/2558 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   07/04/2559 
 วันที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย :   04/04/2560 
 วันที่ผลการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ผลสอบโมฆะภายในวันที่่ :   02/08/2560 

แผนการเรียน
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา   ประเภทวิชา   หน่วยกิต   การลงทะเบียน 
 01303597  Seminar  สัมมนา  2  GC 
 01303591  Research Techniques in Forest Engineering  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01303521  Advanced Geographic Information System  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01303541  Logging Systems  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01303543  Logging Production Planning and Control  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01303522  Mapping Technology in Forestry  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01303547  Safety and Health in Forest Work  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01422561  Experimental Design  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01303598  Special Problems  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01303599  Thesis  วิทยานิพนธ์  12  GC 
 355501  English Required by Graduate School  วิชาเงื่อนไข  3  GA 
 304431  Principles of Remote Sensing  นอกหลักสูตร/อื่นๆ  3  UA 
    รวม   44   หน่วยกิต 

Kasetsart University Office of Computer Services