ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5514300820   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาวปวีณา บาดาล   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Pavina BADAN 
 สาขาวิชาเอก :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   วนผลิตภัณฑ์   คณะ :   วนศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  C3002  อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์  วันอนุมัติแต่งตั้ง  11-08-2017  
 กรรมการร่วม  E3070  อาจารย์ ชินธันย์ อารีประเสริฐ      
 กรรมการร่วม  C3004  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   การพัฒนาเตาต้นแบบเพื่อผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟต์ 
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Development of Prototype Batch Reactor for Torrefied Wood Chip Production 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   27/06/2557 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   04/09/2560 

แผนการเรียน
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา   ประเภทวิชา   หน่วยกิต   การลงทะเบียน 
 01305597  Seminar  สัมมนา  2  GC 
 01305591  Research Techniques in Wood and Paper Industrial Technology  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01305511  Advanced Anatomy and Identification of Wood  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01305574  Energy Technology and Management for Wood and Paper Industries  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305551  Wood-Fluid Relationships  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305531  Chemistry of Wood Cellulose  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305581  Instrumental Analysis Spectroscopy in Wooden Products  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305598  Special Problems  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305596  Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305599  Thesis  วิทยานิพนธ์  12  GC 
 355501  English Required by Graduate School  วิชาเงื่อนไข  3  GA 
 422311  Applied Experimental Design & Analysis  นอกหลักสูตร/อื่นๆ  3  UC 
    รวม   44   หน่วยกิต 

Kasetsart University Office of Computer Services