ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5514300811   ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นายธีรัตว์ อาจสำอางค์   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Mr. Theerat ARDSAMANG 
 สาขาวิชาเอก :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   วนผลิตภัณฑ์   คณะ :   วนศาสตร์ 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   ก แบบ ก 2 
 สถานภาพ :   นิสิตปัจจุบัน       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  C3013  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทือง พุฒซ้อน  วันอนุมัติแต่งตั้ง  09-08-2017  
 กรรมการร่วม  C3003  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชิต สมบูรณ์      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :    
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Kraft Pulping and Papermaking Properties of Baccaurea ramiflora Lour. Wood 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   07/02/2560 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   06/03/2560 

แผนการเรียน
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา   ประเภทวิชา   หน่วยกิต   การลงทะเบียน 
 01305597  Seminar  สัมมนา  2  GC 
 01305511  Advanced Anatomy and Identification of Wood  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01305591  Research Techniques in Wood and Paper Industrial Technology  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 01305575  Advanced Papemaking Technology  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305533  Analytical Methods in Wood and Pulp Chemistry  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305532  Chemistry of Lignins  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305531  Chemistry of Wood Cellulose  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305571  Advanced Pulping Technology  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305596  Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 01305599  Thesis  วิทยานิพนธ์  12  GC 
 355501  English Required by Graduate School  วิชาเงื่อนไข  3  GA 
 422311  Applied & Experimental Design & Analysis  นอกหลักสูตร/อื่นๆ  3  UC 
    รวม   44   หน่วยกิต 

Kasetsart University Office of Computer Services