ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :      ระดับการศึกษา :    
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :      ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :    
 สาขาวิชาเอก :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :      คณะ :    
 วิทยาเขต :      แผนการศึกษา :    
 สถานภาพ :          

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   31/03/2557 

Kasetsart University Office of Computer Services