ทะเบียนนิสิต
 รหัสประจำตัวนิสิต :   5217100371   ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก 
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาวมะลิดา ชูรินทร์   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Miss Malida CHOORIN 
 สาขาวิชาเอก :   โรคพืช (XA06)   หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง :      หมวดวิชา :    
 สาขาวิชารอง2 :      หมวดวิชา :    
 ภาควิชา :   โรคพืช   คณะ :   เกษตร 
 วิทยาเขต :   บางเขน   แผนการศึกษา :   แบบ 2.1 
 สถานภาพ :   จบการศึกษา (16/01/2561)       

คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
 ตำแหน่ง   รหัสอาจารย์   ชื่อ-นามสกุล   ขั้นตอนดำเนินการ   วันที่ 
 ประธานกรรมการ  A3021  รองศาสตราจารย์ สุดฤดี ประเทืองวงศ์  วันอนุมัติแต่งตั้ง  22-01-2016  
 กรรมการร่วม  A2035  อาจารย์ จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์      
 กรรมการร่วม  XA892  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต อธินุวัฒน์      
 กรรมการร่วม  A3041  อาจารย์ สุพจน์ กาเซ็ม      

วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :    
 ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   Signal Interference Mechanism of Pseudomonas fluorescens SP007s in Controlling Bacterial Pustule of Soybean 
 เลขที่วิทยานิพนธ์ :    
 วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   08/05/2556 
 บทคัดย่อ :     

การสอบ
 วันที่สอบประมวลความรู้ :   23/01/2557 
 วันที่สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย :   21/11/2560 

แผนการเรียน
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา   ประเภทวิชา   หน่วยกิต   การลงทะเบียน 
 008697  Seminar  สัมมนา  4  GC 
 008691  Advanced Research Techniques in Plant Pathology  วิชาเอกบังคับ  3  GC 
 008576  Plant Disease Biosecurity  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 008574  Plant Disease Epidemiology  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 008561  Advanced Plant Pathology I  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 419574  Genetic Engineering in Microorganisms  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 008698  Special Problems  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 008661  Advanced Plant Pathology II  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 008596  Selected Topics in Plant Pathology  วิชาเอกเลือก  3  GC 
 008699  Thesis  วิทยานิพนธ์  36  GC 
 008591  Advanced Research Methods in Plant Pathology  วิชาเงื่อนไข  3  GC 
 008468  Plant Pathogens  นอกหลักสูตร/อื่นๆ  3  UA 
 355602  Advanced Listening-Speaking English  นอกหลักสูตร/อื่นๆ  3  GA 
 419341  Determinative Bacteriology  นอกหลักสูตร/อื่นๆ  3  UA 
 008485  Pesticides & Pesticide Residue Analysis Tech.  นอกหลักสูตร/อื่นๆ  3  UA 
    รวม   79   หน่วยกิต 

Kasetsart University Office of Computer Services