ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   XD655 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   รองศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   ปรเมษฐ์  มนูญพงศ์ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Associate Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Poramate  MANOONPONG 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   ฟิสิกส์ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   Walking robots, Artificial intelligence, Soft robotics, Haptice interface, Robot sensing and learning, Human-robot interaction 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   Robotics, Soft materials, Haptic system, Tactile sensing, Neural locomotion control, Neural networks, Learning/plasticity, Embodied cognitive systems 
 E-Mail :   poma@mmmi.sdu.dk 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  Dr.Ing.  Electrical Engineering and Computer Science  University of Siegen  GERMANY, FEDERAL REP. 
 ปริญญาโท  M.Sc.  Mechatronics  Hochschule Ravensburg-Weingarten  GERMANY, FEDERAL REP. 
 ปริญญาตรี  B.Eng.  Mechanical Engineering  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  THAILAND 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์พิเศษ 
   1.1 สาขาวิชา ฟิสิกส์ 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 0 1 1
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 0 1 1

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5814401770  นายพงศ์ศิริ บริจินดากุล  ปริญญาโท  มาตรวิทยา [XD15] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 1 คน


Kasetsart University Office of Computer Services