ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   D8001 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นพฤทธิ์  จินันทุยา 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Noparit  JINUNTUYA 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   ฟิสิกส์ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   Computational Physics 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   Computational Physics, Condensed Matter Physics, Metrology 
 E-Mail :   fscinpr@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  ปร.ด.  ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ไทย 
 ปริญญาโท  วท.ม.  ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา ฟิสิกส์ 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 4 2 6
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 4 2 6

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5814401087  นางสาวกชกร ไกรสะอาด  ปริญญาโท  มาตรวิทยา [XD15] 
 5814401770  นายพงศ์ศิริ บริจินดากุล  ปริญญาโท  มาตรวิทยา [XD15] 
 5814401788  นางสาวพนัญญา สมวงษ์  ปริญญาโท  มาตรวิทยา [XD15] 
 5814401982  นางสาวอภิรดา วิจิตธำรงศักดิ์  ปริญญาโท  มาตรวิทยา [XD15] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5317400384  นายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด  ปริญญาเอก  ฟิสิกส์ [XD10] 
 5914401127  นางสาวกัญญาภรณ์ เกตุทอง  ปริญญาโท  มาตรวิทยา [XD15] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 6 คน


Kasetsart University Office of Computer Services