ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   C3013 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   ประเทือง  พุฒซ้อน 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Pratuang  PUTHSON 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วนผลิตภัณฑ์ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   Pulp and Paper Technology, Pulping and Bleaching Technology, Wood Chemistry 
 สาขาวิชาที่สนใจ :    
 E-Mail :   fforptp@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  Dr.rer.nat  Wood Chemistry and Chemical Technology of Wood  University of Hamburg  GERMANY, FEDERAL REP. 
 ปริญญาโท  วท.ม.  วนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  วนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 
 2  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์พิเศษ 
   2.1 สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 2 0 2
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 2 0 2

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5514300811  นายธีรัตว์ อาจสำอางค์  ปริญญาโท  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
 5714300416  นางสาวสุภาลัย ลาวรรณ์  ปริญญาโท  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 2 คน


Kasetsart University Office of Computer Services