ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   C3004 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   ไตรรัตน์  เนียมสุวรรณ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Trairat  NEIMSUWAN 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วนผลิตภัณฑ์ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   Wood Chemistry. Wood Composites, Manufacture and Properties of Fiberboard 
 สาขาวิชาที่สนใจ :    
 E-Mail :   ffortrn@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  Ph.D.  Natural Resources  University of Tennessee  U.S.A. 
 ปริญญาโท  M.S.  Forestry  University of Tennessee  U.S.A. 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  วนผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 1 4 5
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 1 4 5

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5914300240  นางสาวจิราภา พลลุน  ปริญญาโท  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5514300820  นางสาวปวีณา บาดาล  ปริญญาโท  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
 5714300408  นางสาวดาริกา ผิวฝ้าย  ปริญญาโท  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
 5814300736  นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ วานิชภิญโญ  ปริญญาโท  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
 6014350055  นางสาวแก้วกัลยา ลุผักชี  ปริญญาโท  การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 5 คน


Kasetsart University Office of Computer Services