ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3127 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   ปัฐวิภา  สงกุมาร 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Pattavipha  SONGKUMARN 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   Molecular Plant Fungal Interaction, Molecular Fungal Biology 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช เชื้อราก่อเหตุโรคพืชและกลไกการเข้าทำลาย กลไกการป้องกันของพืช (Plant defense responses and Plant immunity) 
 E-Mail :   fagrpps@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  Ph.D.  Plant Pathology  The Ohio State University  U.S.A. 
 ปริญญาโท  วท.ม.  จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 1 11 12
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 1 11 12

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 6014100814  นางสาวรจนา กล้ารัมย์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5517100058  นางสาวศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5614101691  นางสาวสุภาพร เสือสะอาด  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5617100149  นายนิพนธ์ แก้วสาหลง  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5714100557  นางสาวธนภรณ์ เฉลิมศรีเมือง  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5714101065  นางสาวสรญา เรืองฤทธิ์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5717400098  นางสาวอภิญญา ลงยา  ปริญญาเอก  พันธุศาสตร์ [XD09] 
 5814100567  นางสาวอัญชลี โมคลา  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101107  นางสาวสุจิตรา ก๊กเครือ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914150302  MISSNGE HTWE SU HAN  ปริญญาโท  เกษตรเขตร้อน [XA61] 
 5917100063  นางสาวรังสิมันตุ์ ธีระวงศ์ภิญโญ  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 6017400061  นางสาวกตัญญุฑิตา ดำช่วย  ปริญญาเอก  พันธุศาสตร์ [XD09] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 12 คน


Kasetsart University Office of Computer Services