ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3045 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   วีระณีย์  ทองศรี 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Veeranee  TONGSRI 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   โรคไม้ผลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   โรคไม้ผลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ชีววิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 
 E-Mail :   fagrunt@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  วท.ด.  โรคพืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาโท  วท.ม.  เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  โรคพืชวิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 5 2 7
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 5 2 7

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5714101545  นางสาวสุมาพร แสงเงิน  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5714101553  นางสาวอทิตยา ปาลคะเชนทร์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101379  นางสาวนภลภัส บุษบงก์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 6014100491  นางสาวกัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 6017100106  นางสาวอัจฉราพร ศรีจุดานุ  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5914101361  นางสาวกรรณิการ์ นามสว่าง  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914150272  นางสาวมยุรา ล้านไชย  ปริญญาโท  เกษตรเขตร้อน [XA64] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 7 คน


Kasetsart University Office of Computer Services