ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3044 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   พัชรวิภา  ใจจักรคำ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Patcharavipa  CHAIJUCKAM 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   เชื้อราก่อโรคพืช พันธุศาสตร์ประชากร 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   การระบาดของเชื้อราก่อโรคพืช 
 E-Mail :   agrpvp@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  Ph.D.  Plant Pathology  University of California Davis  U.S.A. 
 ปริญญาโท  วท.ม.  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  จุลชีววิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 0 6 6
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 0 6 6

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5317100437  นางสาววราภรณ์ บุญเกิด  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5627100117  นางสาวปัทมา จันทร์เรือง  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5914100232  นางสาวอังค์วรา ดาราพาณิชย์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 6014100539  นางสาวอุดมศรี อุ่นโชคดี  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 6014100792  นายณัฐภัทร์พนธ์ คงเจริญ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 6014100814  นางสาวรจนา กล้ารัมย์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 6 คน


Kasetsart University Office of Computer Services