ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3043 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   อนงค์นุช  สาสนรักกิจ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Anongnuch  SASNARUKKIT 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย ไส้เดือนฝอยที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร การควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรูพืช  
 สาขาวิชาที่สนใจ :   การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
 E-Mail :   agransk@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  วท.ด.  โรคพืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.เกียรตินิยม  การจัดการศัตรูพืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 5 6 11
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 5 6 11

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5514101100  นางสาวนวลนภา เหมเนียม  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5514101118  นางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5614100440  นางสาวพิยะดา สุขอนันต์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5714100590  นางสาวมณฑกานต์ จันทะสุวรรณ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100524  นางสาวรักตาภา ผ่องอินทรีย์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5714100531  นางสาวกนกทิพย์ ทะลือ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5717100116  นางสาวกานต์สิรี จินดาปัณณาพัฒน์  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5814100435  นางสาวชนากานต์ บุญรินทร์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100559  นางสาวอังคณา ทุนสันเทียะ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5817100053  นางสาวธิติยา สารพัฒน์  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5914101069  นายณัฐธิเดช บี่สา  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 11 คน


Kasetsart University Office of Computer Services