ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3041 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   สุพจน์  กาเซ็ม 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Supot  KASEM 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและการควบคุม การจัดการโรคพืชโดยชีววิธี ชีวโมเลกุลเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   เทคโนโลยีชีวภาพด้านโรคพืช โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
 E-Mail :   agrsupot@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  วท.ด.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาโท  วท.ม.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 3 5 8
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 3 5 8

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5814100451  นายธีรวุฒิ เอกัคคตาจิต  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101077  นายพินิจ รื่นชาญ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914150299  MISSAYE THANDAR CHO  ปริญญาโท  เกษตรเขตร้อน [XA61] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5317100437  นางสาววราภรณ์ บุญเกิด  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5517100155  นางสาวศศิประภา มาราช  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5714101057  นางสาวธาณิกานต์ เนียมแตง  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100559  นางสาวอังคณา ทุนสันเทียะ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814101318  นางสาวณัฐกานต์ สาตราภัย  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 8 คน


Kasetsart University Office of Computer Services