ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3040 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   บัญชา  ชิณศรี 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Buncha  CHINNASRI 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   การนำเทคโนโยีชีวภาพมาใช้กับไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 
 E-Mail :   agrbcc@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  Ph.D.  Plant Pathology  Uniiversity of Hawaii  U.S.A. 
 ปริญญาโท  วท.ม.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาโท  M.Sc.  Nematology  University of Gent  BELGIUM 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 6 5 11
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 6 5 11

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5714100531  นางสาวกนกทิพย์ ทะลือ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5717100116  นางสาวกานต์สิรี จินดาปัณณาพัฒน์  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5814100435  นางสาวชนากานต์ บุญรินทร์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100559  นางสาวอังคณา ทุนสันเทียะ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5817100053  นางสาวธิติยา สารพัฒน์  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5914101069  นายณัฐธิเดช บี่สา  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5514101100  นางสาวนวลนภา เหมเนียม  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5514101118  นางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5614100440  นางสาวพิยะดา สุขอนันต์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5714100590  นางสาวมณฑกานต์ จันทะสุวรรณ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100524  นางสาวรักตาภา ผ่องอินทรีย์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 11 คน


Kasetsart University Office of Computer Services