ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3039 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   ธิดา  เดชฮวบ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Tida  DETHOUP 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   อนุกรมวิธานเชื้อรา เชื้อราสาเหตุโรคพืช สารทุติยภูมิจากเชื้อรา 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   เชื้อราสาเหตุโรคพืช การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีและสารเคมี สารทุติยภูมิจากเชื้อราและพืช 
 E-Mail :   agrtdd@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  วท.ด.  โรคพืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 8 1 9
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 8 1 9

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5614101691  นางสาวสุภาพร เสือสะอาด  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5617100149  นายนิพนธ์ แก้วสาหลง  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5714100557  นางสาวธนภรณ์ เฉลิมศรีเมือง  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5714101065  นางสาวสรญา เรืองฤทธิ์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100567  นางสาวอัญชลี โมคลา  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101107  นางสาวสุจิตรา ก๊กเครือ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 6014100539  นางสาวอุดมศรี อุ่นโชคดี  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 6014100792  นายณัฐภัทร์พนธ์ คงเจริญ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5814100192  นายพงศกร ตันตะราวงศา  ปริญญาโท  ปฐพีวิทยา [XA03] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 9 คน


Kasetsart University Office of Computer Services