ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3038 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   อรอุมา  เพียซ้าย 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Onuma  PIASAI 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   อนุกรมวิธานเชื้อรา โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   การใช้ประโยชน์จากเชื้อราทางการเกษตร สารทุติยภูมิจากเชื้อรา 
 E-Mail :   agromj@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  วท.ด.  โรคพืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  เคมีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 6 3 9
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 6 3 9

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5614101624  นางสาวชุลีภรณ์ จันทร์น้อย  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100443  นางสาวชาลิสา ศรีหอม  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100486  นางสาวปิยาภรณ์ ทองบ้านไทร  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100575  นายอาทิตย์ คนสนิท  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914100232  นางสาวอังค์วรา ดาราพาณิชย์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914150302  MISSNGE HTWE SU HAN  ปริญญาโท  เกษตรเขตร้อน [XA61] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5814100460  นางสาวนลิน นัยติ๊บ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914100224  นางสาวสุพี วนศิรากุล  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101077  นายพินิจ รื่นชาญ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 9 คน


Kasetsart University Office of Computer Services