ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3037 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Srimek  CHOWPONGPANG 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   Plant Molecular Biotechnology, Plant Genetic Engineering, Recombinant Protein Technology, Plant Viral and Molecular Biology, Transgenic Plant for Viral Resistance 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   Immunology, Detection Kit for Plant Virus 
 E-Mail :   agrsmc@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  Ph.D.  Plant Molecular Biology  Queensland University of Technology  AUSTRALIA 
 ปริญญาโท  วท.ม.  ชีวเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์พิเศษ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 3 8 11
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 3 8 11

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5329000157  นางสาวอรุโณทัย ซาววา  ปริญญาเอก  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร [XY05] 
 5414101035  นางสาวหทัยรัตน์ เจือนาค  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5717100141  นางญาตวี บุญก่อน  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5329000246  นายอาทิตย์ วิมลทัศน์  ปริญญาเอก  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร [XY05] 
 5514101100  นางสาวนวลนภา เหมเนียม  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5514101118  นางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5614100440  นางสาวพิยะดา สุขอนันต์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5617500091  นางสาวกานดารัตน์ ล้ำจุมจัง  ปริญญาเอก  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [XE08] 
 5814100435  นางสาวชนากานต์ บุญรินทร์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100524  นางสาวรักตาภา ผ่องอินทรีย์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100559  นางสาวอังคณา ทุนสันเทียะ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 11 คน


Kasetsart University Office of Computer Services