ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3036 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   เนตรนภิส  เขียวขำ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Netnapis  KHEWKHOM 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   โรคหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้สารจากพืชเพื่อควบคุมโรค 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   Phytochemical, Bioassay, Biocontrol, Control Postharvest Disease 
 E-Mail :   agrnpk@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  Dr.rer.nat.  Natural Science  University of Vienna  AUSTRIA 
 ปริญญาโท  วท.ม.  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์ประจำ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 6 4 10
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 6 4 10

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5414100381  นางสาวศจี รักษาเจริญ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100460  นางสาวนลิน นัยติ๊บ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100508  นางสาวมัลลิกา ศรีจันกลัด  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101085  นางสาวมัณฑนา มาแม้น  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101093  นายวัศพล เบ็ญจกุล  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101352  นางสาวกมลพรรณ ฝ่ายเดช  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5814100443  นางสาวชาลิสา ศรีหอม  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100486  นางสาวปิยาภรณ์ ทองบ้านไทร  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100494  นางสาวพรศิริ บุญพุ่ม  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914400511  นางสาววณิชชา เมืองรมย์  ปริญญาโท  พฤกษศาสตร์ [XD08] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 10 คน


Kasetsart University Office of Computer Services