ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3026 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   รองศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   สมศิริ  แสงโชติ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Associate Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Somsiri  SANGCHOTE 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว และโรคของเมล็ดพันธุ์ 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว และโรคของเมล็ดพันธุ์ 
 E-Mail :   agrsrs@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  Ph.D.  Plant Pathology  The Royal Veterinary and Agriculture University  DENMARK 
 ปริญญาโท  วท.ม.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์พิเศษ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 7 12 19
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 7 12 19

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5414101027  นางสาววราพร สาทไทย  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5517100058  นางสาวศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 5714101537  นางสาวกัลยา ประกอบทรัพย์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100494  นางสาวพรศิริ บุญพุ่ม  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914100224  นางสาวสุพี วนศิรากุล  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101361  นางสาวกรรณิการ์ นามสว่าง  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5917100063  นางสาวรังสิมันตุ์ ธีระวงศ์ภิญโญ  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5414100381  นางสาวศจี รักษาเจริญ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5618000130  นางปณิธี สุวรรณอมรเลิศ  ปริญญาเอก  เทคโนโลยีการบรรจุ [XK04] 
 5714101545  นางสาวสุมาพร แสงเงิน  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5714101553  นางสาวอทิตยา ปาลคะเชนทร์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100460  นางสาวนลิน นัยติ๊บ  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5814100508  นางสาวมัลลิกา ศรีจันกลัด  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101085  นางสาวมัณฑนา มาแม้น  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101093  นายวัศพล เบ็ญจกุล  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101352  นางสาวกมลพรรณ ฝ่ายเดช  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5914101379  นางสาวนภลภัส บุษบงก์  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 6014100491  นางสาวกัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 6017100106  นางสาวอัจฉราพร ศรีจุดานุ  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 19 คน


Kasetsart University Office of Computer Services