ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3023 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   รองศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Associate Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Ampaiwan  PARADORNUWAT 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและไฟโตพลาสมา 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   โรคของไม้ดอกไม้ประดับ โรคส้ม 
 E-Mail :   agrapp@ku.ac.th 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  วท.ด.  โรคพืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาโท  วท.ม.  จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 
 ปริญญาตรี  วท.บ.  เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์พิเศษ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 0 2 2
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 0 2 2

นิสิตในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต  ชื่อ-สกุล  ระดับ  สาขาวิชา 
 5414101035  นางสาวหทัยรัตน์ เจือนาค  ปริญญาโท  โรคพืช [XA06] 
 5717100141  นางญาตวี บุญก่อน  ปริญญาเอก  โรคพืช [XA06] 

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 2 คน


Kasetsart University Office of Computer Services