ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   A3013 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   เลขา  มาโนช 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Leka  MANOCH 
 วิทยาเขต :   บางเขน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   โรคพืช 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   ราวิทยา ราดิน ราน้ำ ราสาเหตุโรคพืช รามูลสัตว์ ราทนร้อน ไมคอไรซ่าของ กล้วยไม้ 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   อนุกรมวิธานของเชื้อรา การจัดจำแนกชนิดความหลากหลาย การแพร่กระจาย การเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อรา สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม 
 E-Mail :   agrlkm@ku.ac.th, leka112000@yahoo.com 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก  Ph.D.  Plant Pathology  University of Tsukuba  JAPAN 
 ปริญญาโท  M.S.  Botany Mycology  University of Wisconsin  U.S.A. 
 ปริญญาตรี  กส.บ.เกียรตินิยม  โรคพืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไทย 

ทะเบียนอาจารย์
 1  อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์พิเศษ 
   1.1 สาขาวิชา โรคพืช 

โควต้าการรับนิสิตในความดูแล
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวม
วิทยานิพนธ์ 0 0 0
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 0 0 0
รวม 0 0 0

นิสิตในความดูแล

รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 0 คน


Kasetsart University Office of Computer Services