สำหรับพิมพ์ใบสมัครเรียน และ Uploadเอกสารประกอบการสมัคร PDF

เอกสารประกอบการสมัคร

ขั้นตอนในการสมัคร

 • 1 สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครเรียน ทาง Internet เท่านั้น
 • 2 ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
  • 2.1 การยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต)
   (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
  • 2.2 ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 Dowload
 • 3 หลักฐานประกอบการสมัคร
  • 3.1 ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2)Dowload
  • 3.2 หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3)Dowload
  • 3.3 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4)Dowload
  • 3.4 เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก Dowload
ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครแยกแต่ละสาขาวิชา โดยวันและเวลาสอบคัดเลือกไม่ตรงกัน
แต่จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
ดังนั้นผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร
สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560
ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 27 October 2017 at 16.30